Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Terveys ja hyvinvointivalmennus SL Health asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä / Rekisterin yhteyshenkilö 

Nimi: Sanna Laakkonen
Osoite: Ahomansikantie 21, Joensuu
Puhelinnumero: 0414346075 sanna@slhealth.fi 

Rekisterin nimi 

SL Health:n asiakasrekisteri 

Rekisterin peruste, henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakasrekisteriä tarvitaan asiakkaan yhteystietoja, laskutusta sekä kirjanpitoa varten. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin rekisteröidyn suostumuksella. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen sekä rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita: henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä toimia. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietoja ovat etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, ammatti sekä asiakastiedot. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista. 

Tietosuojavastaava 

Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty, koska tietoja käyttää vain Sanna Laakkonen eikä toiminnan luonne sitä edellytä. 

Tietojen luovuttaminen muille osapuolille 

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen. 

Tietojen säilytys 

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Asiakasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin sähköinen materiaali säilytetään tietokoneella, jonka tietoihin pääsee salasanoilla vain Sanna Laakkonen. Rekisterin paperilla oleva materiaali säilytetään lukollisessa kaapissa. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata välittömästi. Mikäli korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin epäselvään kohtaan, korjausvaade liitetään korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata. 

Tietoturvaloukkaukset 

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille. 

22.5.2018